Usługi płacowe

Od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem księgowości w małych, średnich i dużych przedsiebiorstwach.

• prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
• sporządzanie list płac,
• naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
• naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
• sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
• ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
• ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• powadzenie kart zasiłkowych,
• sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy,
• rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
• sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
• sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR
• sporządzanie sprawozdań GUS


Potrafimy liczyć!

Oferta naszego biura

Poleć nasze usługi